V oblasti výskumu a vývoja nových produktov spolupracuje MEDICPRODUCT, a.s. s viacerými medzinárodne uznávanými partnermi, špecializovanými výskumnými pracoviskami, ako aj s akademickou obcou. S Prešovskou univerzitou bolo vybudované združené pracovisko úsekov výskumu a vývoja, ktoré stavia na partnerstve s Centrom excelentnosti Prešovskej univerzity. Podporuje sa aktívna spolupráca pre výchovu mladých vedeckých pracovníkov. Ako slovenská spoločnosť sa MEDICPRODUCT, a.s. zároveň podieľa aj na riešení štátnych úloh v oblasti základného výskumu.

MEDICPRODUCT, a.s. pracuje súbežne na viacerých vedeckých projektoch so samostatným tímom vedeckých pracovníkov v podmienkach s moderným vybavením.

Sme pripravený poskytnúť podporu pri vývoji nových injekčných prípravkov (stabilitné testy, príprava predklinických a klinických šarží), pri výrobe suchých a tekutých injekčných prípravkov, pri vývoji a príprave maloobjemových infúznych roztokov. V spolupráci so svojimi partnermi vieme zabezpečiť aj analytickú podporu a súčinnosť pri kontrole kvality a stability vyvíjaných produktov.

Výskumné aktivity spoločnosti sa v súčasnosti zameriavajú na oblasť vývoja a výroby sterilných prípravkov.